pattern pattern

Algemene spelvoorwaarden

Algemene Spelvoorwaarden
Ipanema ‘Op een Voetstuk’

De actie & de prijs
1. Door deel te nemen aan de actie, loot een deelnemer mee om kans te maken op een paar Ipanema’s voor zichzelf en een vriend/vriendin.
2. De prijs bestaat uit twee paar Ipanema slippers of sandalen ter waarde van €27,99, €29,99 of €34,99. De winnaar ontvangt de slippers van de winactie waaraan hij/zij heeft deelgenomen in de schoenmaat naar keuze.
3. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de actie en het vermelden van een vriend/vriendin onder de post.
4. Elk persoon kan éénmaal deelnemen aan de actie op het Instagramkanaal van Ipanema.
5. De actie loopt van 14 juli tot en met 10 augustus 2021 (verder te noemen: “actieperiode”).
6. Tussentijds en aan het einde van de actieperiode vindt de loting van de winnaars plaats.
7. Op dinsdag 20 juli, 27 juli, 2 augustus, 10 augustus 2021 maakt Ipanema de winnaars bekend in de comments onder de post op haar Instagramkanaal.
8. Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen door middel van een Direct Message op Instagram.

Deelname & uitkering prijs
9. De Ipanema slippers worden in overleg met de winnaar uitgeleverd, afhankelijk van de beschikbare voorraad.
10. Deelname aan deze actie is gratis en mogelijk voor iedereen die in Nederland en België woont.
11. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.
12. Door deelname aan deze actie gaat deelnemer akkoord met deze spelvoorwaarden.
13. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Antar Shoe (Ipanema) en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
14. Deelname aan de actie vindt plaats gedurende de actieperiode.
15. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
16. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd dan weergegeven bij punt 8.
17. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
18. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
19. Om deel te kunnen nemen aan de actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, woonplaats en e-mailadres) te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn.
20. De gegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.

Aansprakelijkheid
21. Deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen rekening en risico is.
22. De organisator (Ipanema, De Rietkraag 17 in Elburg) is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
23. Meer specifiek zijn de organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
• onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
24. De organisator heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn tegenover de deelnemers.
25. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
26. De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie en reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet volgens deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
27. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de organisator.